ថ្នាំបង្ការមហារីកមាត់ស្បូនអាចការពារលោកអ្នកពីវីរុសឈ្មោះ HPV (Human Papilloma Virus)

31 Aug, 2023

ថ្នាំបង្ការមហារីកមាត់ស្បូនអាចការពារលោកអ្នកពីវីរុសឈ្មោះ HPV (Human Papilloma Virus) ដែលអាចបង្កឲ្យកើតមានជំងឺមហារីកជាច្រើនប្រភេទ។ បុរសក៏អាចចាក់ថ្នាំបង្ការនេះផងដែរ!

“ការពារខ្លួនអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន”

លោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការមហារីកមាត់ស្បូននៅ មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ និង Sunrise Medical Center Sen Sok

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

◾️ SMC Facebook Page: https://www.facebook.com/sunrise.mcss

◾️ Telegram: https://t.me/SunriseJapanHospital

◾️ Website: https://sunrise-hs.com/

◾️ Make an Appointment: http://t.me/SunriseJapanHospital_Chat

☎️ 078 260 152 / 015 260 152 / 023 260 152