វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីអំពី CVC Insertion Chest Drain Insertion និង Emergency Tracheostomy

07 Oct, 2023

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ចអំពី ការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹង និង ជំនាញបន្ថែមដល់បុគ្គលិក!

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីអំពី CVC Insertion Chest Drain Insertion និង Emergency Tracheostomy បានប្រព្រឹត្ដិទៅនៅថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។ វគ្គនេះបានបង្ហាត់បង្ហាញដោយលោកវេជ្ជ. Saito និងគិលានុដ្ឋាក Fukui មកពីប្រទេសជប៉ុនជូនដល់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ ដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹង និង ជំនាញបន្ថែមលើការអនុវត្ដ សម្រាប់បម្រើសេវាប្រកបដោយគុណភាព និងស្ដង់ដារខ្ពស់។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

◾️ Telegram: https://t.me/SunriseJapanHospital

◾️ Website: https://sunrise-hs.com/

◾️ Make an Appointment: http://t.me/SunriseJapanHospital_Chat

◾️ Tel: 078 260 152 / 023 260 151