ការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹង និង ជំនាញបន្ថែមដល់បុគ្គលិក!

06 Nov, 2023

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ចអំពី ការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹង និង ជំនាញបន្ថែមដល់បុគ្គលិក!

ទាំងនេះគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីអំពី៖

▪ RST Ventilator Training Basic

▪ Echocardiography and Abdominal Echo Views

▪ Echo-Guided Nerve Block Injection

បានប្រព្រឹត្ដិទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ដល់ ២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣។ វគ្គនេះបានបង្ហាត់បង្ហាញដោយលោកវេជ្ជ. Saito មកពីប្រទេសជប៉ុនជូនដល់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ ដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹង និង ជំនាញបន្ថែមលើការអនុវត្ដ សម្រាប់បម្រើសេវាប្រកបដោយគុណភាព និងស្ដង់ដារខ្ពស់។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

◾️ Telegram: https://t.me/SunriseJapanHospital

◾️ Website: https://sunrise-hs.com/

◾️ Make an Appointment: http://t.me/SunriseJapanHospital_Chat

◾️ Tel: 078 260 152 / 023 260 151