សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ ២៤ម៉ោង ៧ថ្ងៃ

28 Dec, 2023

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាទាំងនេះសូមទំនាក់ទំនងមកយើងជាបន្ទាន់

សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ ២៤ម៉ោង ៧ថ្ងៃ

023 260 151

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

◾️ Tel: 023/078 260 152

◾️ SMC Facebook Page: https://www.facebook.com/sunrise.mcss

◾️ Telegram: https://t.me/SunriseJapanHospital

◾️ Website: https://sunrise-hs.com/

◾️ Make an Appointment: http://t.me/SunriseJapanHospital_Chat