អបអរសាទរខួប ៦ឆ្នាំនៃការបើកដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ

23 Jan, 2024

រាល់ការទិញកញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពកុមារ រួមជាមួយកញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពមនុស្សធំ ឬកញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពកុមារចាប់ពី $១២០ និងទទួលបានកាដូដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើន

◾️ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ដល់ ២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

◾️ សហការឧបត្ថម្ភដោយ Wakodo Cambodia

◾️ Tel: 078 260 152 / 023 260 152

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

◾️SMC Facebook Page: https://www.facebook.com/sunrise.mcss

◾️ Telegram: https://t.me/SunriseJapanHospital

◾️ Website: https://sunrise-hs.com/

◾️ Make an Appointment: http://t.me/SunriseJapanHospital_Chat

◾️ Tel: 078 260 152 / 023 260 152