មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារនៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញបានបន្ថែមម៉ោងធ្វើការសម្រាប់អ្នកជំងឺក្រៅរហូតដល់ម៉ោង ៧ ៣០នាទីយប់

01 Jul, 2024

ដើម្បីសម្រួលដល់កាលវិភាគដ៏មមាញឹកក្នុងការថែទាំសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់បុត្រធីតារបស់លោកអ្នក

ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ នេះតទៅ

មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារនៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញបានបន្ថែមម៉ោងធ្វើការសម្រាប់អ្នកជំងឺក្រៅរហូតដល់ម៉ោង ៧ ៣០នាទីយប់ (ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ)

ចាប់ពីម៉ោង ៥ល្ងាច ដល់ ៧ ៣០នាទីយប់ សម្រាប់អ្នកជំងឺណាត់ទុកមុនតែប៉ុណ្ណោះ

023-260-154/078-260-152