សួស្ដីឆ្នាំថ្មីពីមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៏!

17 Jan, 2018

យើងកំពុងបម្រើមុខម្ហូបជប៉ុនសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ (ដោយមានជម្រើសជាភាសាខ្មែរ) ហើយក៏មានលក់នៅ កាហ្វេគីតាហារ៉ាជាន់ផ្ទាល់ដីនៃមន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ាយស៏ផងដែរ ។
ហាងកាហ្វេគីតាហារ៉ាក៏បើកសម្រាប់សាធារណជនក្នុងកំឡុងពេលម៉ោងទទួលអ្នកជំងឺក្រៅផងដែរ។
សូមអញ្ជើញមកសាកល្បង!

យើងសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានឹងមានសុភមង្គលក្នុងឆ្នាំ 2018 ។