រក្សាគម្លាត ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លង កូវីដ១៩ នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៏ភ្នំពេញ

03 Apr, 2020