គ្រប់បុប្ផាទាំងអស់សុទ្ធតែរីកទៅតាមពេលវេលារបស់វា

12 May, 2020

"គ្រប់បុប្ផាទាំងអស់សុទ្ធតែរីកទៅតាមពេលវេលារបស់វា"
-Ken Petti-

ផ្កាប្រចាំសប្តាហ៍: ផ្កាលីលីពណ៌ស
និមិត្តសញ្ញា: ភាពបរិសុទ្ធនិងការបង្កើតឡើងវិញ