សិក្ខាសាលា[18.8.2017]

31 Aug, 2017

នាថ្ងៃសុក្រ ទី ១៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញបានបង្ហាត់បង្រៀនដល់សិក្ខាកាមដែលជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Leopalace21 (Cambodia) ចំនួន១៦នាក់លើប្រធានបទស្តីពី ការសង្គ្រោះជីវិតបឋម។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះបញ្ជប់ទៅដោយជោគជ័យហើយសិក្ខាកាមទាំងអស់បានបញ្ជាក់ថាអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតបឋមបាន។
មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញនឹងផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះជាថ្មីម្តងទៀត។ សូមតាមដានតាមរយៈ Facebook page របស់យើងខ្ញុំ។