៤. ការធ្វើទស្សនៈកិច្ចរបស់មន្ទីរពេទ្យ

 

◻ សំរាប់ការមកជួបលើកដំបូង

នៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវយើងសុំអនុញ្ញាតធ្វើការថតរូប និងបំពេញឯកសារសំរាប់តំកល់ទុក។ គិលានុបដ្ធាកនឹងសាកសួររកពត៏មានបន្ថែមមួយចំនួន សូមបង្ហាញកាតធានារ៉ាប់រង លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តឈាម ការប្រើប្រាស់ថ្នាំ រូបភាពអ៊ិចរេ ទៅកាន់គិលានុបដ្ធាកប្រសិនបើអ្នក មាន។បន្ទាប់មកយើងខ្ញុំនឹងកំនត់ពេលវេលាសំរាប់ការពិគ្រោះជម្ងឺជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត។

 


◻ សំរាប់អ្នកជម្ងឺដែលបានណាត់ទុកជាមុន

សូមបង្ហាញកាតដែលលោកអ្នកចុះឈ្មោះរួចហើយទៅកាន់ផ្នែកទទួលភ្ញៀវ។ យើងនឹងធ្វើការពន្យល់អំពីការធ្វើតេស្តដែលអ្នកត្រូវ ពិនិត្យនិងសូមធ្វើការរង់ចាំនៅមុខបន្ទប់ពិគ្រោះជម្ងឺប្រហែលជា៥នាទីប្រសិនបើអ្នកត្រូវជួបពិគ្រោះជាមួយគ្រួពេទ្យ។

 


◻ សំរាប់អ្នកជម្ងឺដែលមិនបានណាត់ទុកជាមុន

សូមបង្ហាញកាតអ្នកជម្ងឺទៅកាន់ផ្នែកទទួលភ្ញៀវរបស់មន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំ។ យើងនឹងសាកសួរពត៏មានមួយចំនួនសំរាប់អ្នកជម្ងឺដែលតម្រូវឲ្យត្រលប់មកវិញបន្ទាប់ពី៣ខែ ឬយូរជាងនេះប្រសិនបើគាត់ធ្លាប់ទៅពិគ្រោះជម្ងឺនៅផ្នែកផ្សេង។ បន្ទាប់មកយើងខ្ញុំនឹងកំនត់ពេលវេលាសំរាប់ការពិគ្រោះជម្ងឺជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត។

 

 

បុគ្គលិកយើងនឹងធ្វើការពន្យល់អំពីការណាត់ជួបលើកក្រោយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំបន្ទាប់ពីពិគ្រោះជម្ងឺជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរួច។

ពេលពិគ្រោះយោបល់

 
  • ផ្នែកពិគ្រោះជម្ងឺក្រៅ
    ✓ ម៉ោងជួបពិគ្រោះ ថ្ងៃចន្ទ័ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៏ ( ម៉ោង ៩ព្រឹក ដល់ ៤:៣០រសៀល) ចាប់ផ្តើមទទួលជម្ងឺនៅម៉ោង ៨:១៥ ព្រឹក
    ✓ ឈប់សំរាក: ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃបុណ្យជាតិ
  • ការពិគ្រោះជម្ងឺឯកជន ( អ្នកជម្ងឺ VIP )
    ផ្នែកពិគ្រោះជម្ងឺ VIP ទទួលជម្ងឺពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ រហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៏ពេលរសៀល។ ការពិគ្រោះជម្ងឺគឺធ្វើការណាត់ទុកជាមុននិងរក្សានូវការសំងាត់។ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

 

ទូទាត់ដោយធានារ៉ាប់រង

 

មន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំ មានសហការណ៍ជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារបស់លោកអ្នក ដោយលោកអ្នកពុំចាំបាច់បង់ប្រាក់ដោយខ្លួ នឯងឡើយ។ 
សូមផ្តល់ព័ត៍មានមកផ្នែកទទួលភ្ញៀវ ប្រសិនបើលោកអ្នក មានធានារ៉ាប់រងដូចខាងក្រោមនេះ។
ព្រមទាំង សូមប្រគល់លិខិតឆ្លងដែន និងប័ណ្ណកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក មកយើងខ្ញុំផងដែរ។
ក្នុងករណី រោគសញ្ញជម្ងឺរបស់លោកអ្នក មិនត្រូវបានឋិតក្នុងរង្វង់នៃការធានារ៉ាប់រងនោះទេ យើងខ្ញុំពិតជា
សូមអធ្យាស្រ័យ និងការសហការណ៍ពីលោកអ្នក ក្នុងការអញ្ចើញទូទាត់ដោយខ្លួនឯងវិញ។ 

・All Japanse Oversea Insurance
・Wellbe own insurance
・LUMA Health Insurance
・MSH China
・People & Partner
・Allianz partner