ព័ត៌មាន

2016/12/27  ព័ត៌មាន

របាយការណ៍របស់សិក្ខាសាលា[24th.Dec]

2016/12/11  ព័ត៌មាន

Recruitment information 【10.Dec】

2016/12/08  ព័ត៌មាន

Radiology

2016/12/02  ព័ត៌មាន

ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់យើង

2016/12/02  ព័ត៌មាន

កើតមាននៅក្នុង [Cambodia Construction Association(CCA)]

2016/11/13  ព័ត៌មាន

យើងខ្ញុំមានមោទនភាព ដែលបានទទួលរង្វាន់មេដាយកិត្តិយស្សពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា!

2016/11/13  ព័ត៌មាន

សូមអរគុណចំពោះម្ចាស់ជំនួយនៃការបរិច្ចាកឈាម[ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា]

2016/10/31  ព័ត៌មាន

ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះតទៅចាប់បើកដំណើរការជាផ្លូវការ លើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់មន្ទីរពេទ្យ

2016/10/27  ព័ត៌មាន

សកម្មភាពចូលរួមសង្គម [ថ្ងៃទី២៣ តុលា ឆ្នាំ២០១៦]

2016/10/18  ព័ត៌មាន

កើតមាននៅក្នុង [Phnom Penh Press Neo vol.23 2016.10]

2016/10/08  ព័ត៌មាន

Appear in a [Partners]

2016/10/07  ព័ត៌មាន

Appear in a [AEC News today.com]

2016/09/29  ព័ត៌មាន

ទស្សនៈកិច្ចក្នុងមន្ទីរពេទ្យ [10/8]

2016/09/28  ព័ត៌មាន

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍បានសម្ភោធជាផ្លូវការនាព្រឹកថ្ងៃទី២០ កញ្ញាម្សិលមិញនេះ

2016/08/08  ព័ត៌មាន

ព័ត៍មានរបស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៏ “កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាព”