ព័ត៌មានថ្មីៗ

2024/07/22  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរដល់ ប៉ាៗ ម៉ាក់ៗ ចំពោះការសម្រាលបុត្រដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ

2024/07/22  ព័ត៌មាន

ការត្រៀមខ្លួនក្នុងពេលឈឺពោះសម្រាល

2024/07/22  ព័ត៌មាន

អាហាររូបត្ថម្ភមូលដ្ឋានសម្រាប់កុមារ៖ តើកូនខ្ញុំគួរញ៉ាំអ្វី?

2024/07/10  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរដល់ ប៉ាៗ ម៉ាក់ៗ ចំពោះការសម្រាលបុត្រដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ

2024/07/10  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរដល់ ប៉ាៗ ម៉ាក់ៗ ចំពោះការសម្រាលបុត្រដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ

2024/07/01  ព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារនៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញបានបន្ថែមម៉ោងធ្វើការសម្រាប់អ្នកជំងឺក្រៅរហូតដល់ម៉ោង ៧ ៣០នាទីយប់

2024/07/01  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ

2024/06/30  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរដល់ ប៉ាៗ ម៉ាក់ៗ ចំពោះការសម្រាលបុត្រដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ

2024/06/29  ព័ត៌មាន

សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការជឿទុកចិត្តលើសេវាកម្មសម្រាលបុត្ររបស់មន្ទីរពេទ្យ ជប៉ុនសានរ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2024/06/29  ព័ត៌មាន

សិក្ខាសាលា

2024/06/24  ព័ត៌មាន

សិក្ខាសាលាស្ដីពី ជំងឺមហារីកពោះវៀនធំ

2024/05/06  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៤ ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2024/05/06  ព័ត៌មាន

ម្ដាយសប្បាយចិត្ត និងមានសុខភាពល្អ៖ ជាអំណោយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន!

2024/04/07  ព័ត៌មាន

សូមអបអរសាទរចំពោះការសម្រាលបុត្រដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ!

2024/04/07  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរទិវាសុខភាពពិភពលោក

2024/04/06  ព័ត៌មាន

សួស្ដីឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ! ចំណាយតិច ចំណេញច្រើន បានសុខភាពល្អ និងសុភមង្គលសម្រាប់គ្រួសារក្នុងឪកាសចូលឆ្នាំខ្មែរ

2024/04/05  ព័ត៌មាន

សូមអបអរសាទរចំពោះការសម្រាលបុត្រដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ!

2024/04/05  ព័ត៌មាន

សូមអបអរសាទរចំពោះការសម្រាលបុត្រដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ!

2024/04/05  ព័ត៌មាន

សូមអបអរសាទរចំពោះការសម្រាលបុត្រដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ!

2024/04/05  ព័ត៌មាន

Happy Khmer New Year!

2024/04/01  ព័ត៌មាន

ភាពជាដៃគូជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Juntendo ដើម្បីទទួលយកសិក្ខាកាម

2024/01/23  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរខួប ៦ឆ្នាំនៃការបើកដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ

2024/01/19  ព័ត៌មាន

សួស្តីឆ្នាំថ្មីពីមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2024/01/19  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2024/01/19  ព័ត៌មាន

ស្វែងយល់អំពីឧត្តមភាពក្នុងការថែទាំកុមារនៅមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមាររបស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ!

2024/01/19  ព័ត៌មាន

តើលោកអ្នកដឹងទេថា លោកអ្នកមានជំងឺប្រតិកម្ម (អាឡែកហ្ស៊ី​) ដែរឬទេ?

2023/12/28  ព័ត៌មាន

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី “ការហ្វឹកហាត់វីធីសាស្រ្តការពារអំឡុងពេលមានគ្រោះអគ្គីភ័យ “

2023/12/28  ព័ត៌មាន

សូមអបអរសាទរចំពោះការសម្រាលបុត្រដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ!

2023/12/28  ព័ត៌មាន

សូមអបអរសាទរចំពោះការសម្រាលបុត្រដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ!

2023/12/28  ព័ត៌មាន

ម៉ោងបើកដំណើរការផ្នែកជំងឺក្រៅ​​ និង​សេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់

2023/12/28  ព័ត៌មាន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជួយសង្គ្រោះបឋម (Basic Life Support)

2023/12/28  ព័ត៌មាន

សូមអបអរសាទរចំពោះការសម្រាលបុត្រដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ!

2023/12/28  ព័ត៌មាន

សូមអបអរសាទរចំពោះការសម្រាលបុត្រដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ!

2023/12/28  ព័ត៌មាន

សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ ២៤ម៉ោង ៧ថ្ងៃ

2023/12/28  ព័ត៌មាន

សូមអបអរសាទរចំពោះការសម្រាលបុត្រដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ!

2023/12/28  ព័ត៌មាន

សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ ២៤ម៉ោង ៧ថ្ងៃ

2023/12/28  ព័ត៌មាន

សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ ២៤ម៉ោង ៧ថ្ងៃ

2023/12/28  ព័ត៌មាន

ផ្នែកអ្នកជំងឺក្រៅនៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ ឈប់សម្រាកចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

2023/11/07  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2023/11/06  ព័ត៌មាន

ការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹង និង ជំនាញបន្ថែមដល់បុគ្គលិក!

2023/11/06  ព័ត៌មាន

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី “របបអាហារ ជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបរស់នៅ បញ្ហាសុខភាពទូទៅ ជំងឺមហារីក ការការពារ… ការសង្គ្រោះបថម និង ជំងឺផ្សេងៗ” ដោយវេជ្ជបណ្ឌិត និងក្រុមវេជ្ជសាស្រ្ត

2023/10/31  ព័ត៌មាន

ខួប ៧ឆ្នាំ នៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2023/10/24  ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិការណ៍គម្រប់ខួប ៧ឆ្នាំនៃការបើកដំណើរការមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ!

2023/10/18  ព័ត៌មាន

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី “ជំងឺស្ទះ ឬដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល (ជំងឺស្រ្ដូក)”

2023/10/18  ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិការណ៍គម្រប់ខួប ៧ឆ្នាំនៃការបើកដំណើរការមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ!

2023/10/12  ព័ត៌មាន

រីករាយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

2023/10/07  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ

2023/10/07  ព័ត៌មាន

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីអំពី CVC Insertion Chest Drain Insertion និង Emergency Tracheostomy

2023/10/07  ព័ត៌មាន

សូមអនុមោទនាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ! គ្រាន់តែទិញនូវកញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពគម្រោងលម្អិតចំនួន ២កញ្ចប់ ទទួលបានកញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាព ១កញ្ចប់បន្ថែមទៀត និងកាតសមាជិកមាសឥតគិតថ្លៃ

2023/09/23  ព័ត៌មាន

ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ប្អូនៗមកពីអង្គការ Chang Child Foundation

2023/09/21  ព័ត៌មាន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជួយសង្គ្រោះបឋម

2023/09/20  ព័ត៌មាន

កម្មវិធី “សម្អាតតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេជ្រោយចង្វា លើដងផ្លូវទន្លេសាប”

2023/09/18  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2023/09/12  ព័ត៌មាន

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី “ជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល”

2023/09/10  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2023/09/10  ព័ត៌មាន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជួយសង្គ្រោះបឋម

2023/08/31  ព័ត៌មាន

ថ្នាំបង្ការមហារីកមាត់ស្បូនអាចការពារលោកអ្នកពីវីរុសឈ្មោះ HPV (Human Papilloma Virus)

2023/08/31  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣

2023/08/31  ព័ត៌មាន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជួយសង្គ្រោះបឋម

2023/08/30  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2023/08/30  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2023/08/30  ព័ត៌មាន

ឯកទេសព្យាបាល និងវះកាត់ប្រព័ន្ធសរីរាង្គរំលាយអាហារ

2023/08/19  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2023/08/19  ព័ត៌មាន

សូមអញ្ជើញធ្វើការណាត់ជួបជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសសម្ភព និងរោគស្រ្តី

2023/08/15  ព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលសរីរាង្គរំលាយអាហារ

2023/08/14  ព័ត៌មាន

ពិនិត្យរកភាពមិនប្រកតីក្នុងសុដន់ ដោយគ្មានការឈឺចាប់

2023/08/13  ព័ត៌មាន

រោគសញ្ញា ឬអាការនៃជំងឺស្រ្តូក

2023/08/09  ព័ត៌មាន

ការចែករំលែកលំហាត់ងាយៗ

2023/08/09  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២៣

2023/08/09  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2023/08/09  ព័ត៌មាន

រោគសញ្ញានៃជំងឺខួរក្បាល

2023/07/01  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣

2023/06/22  ព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលវះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទ និងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2023/06/20  ព័ត៌មាន

សូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីបរិច្ចាកឈាម

2023/06/15  ព័ត៌មាន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជួយសង្គ្រោះបឋម (BLS)

2023/06/14  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់ ៨៦ យាងចូល ៨៧ព្រះវស្សា របស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ

2023/06/14  ព័ត៌មាន

ទិវាអ្នកបរិច្ចាគឈាមពិភពលោក

2023/06/08  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ មិថុនាឆ្នាំ ២០២៣

2023/06/01  ព័ត៌មាន

អបអរសារទរទិវាកុមារអន្តរជាតិ

2023/05/25  ព័ត៌មាន

កញ្ចប់វ៉ាយតលលីធី

2023/05/23  ព័ត៌មាន

ទីក្រុងស្អាត ចាប់ផ្តើមពីយើងទាំងអស់គ្នា!!

2023/05/23  ព័ត៌មាន

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ ជាមន្ទីរពេទ្យដែលផ្តល់សេវាថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Tsumikiseisaku Co., Ltd ផ្នែកអភិវឌ្ឍ XR បានចាប់ផ្តើមបង្កើត "មាតិកា VR សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល ការសង្គ្រោះបឋម (Basic Life Support)"

2023/05/15  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរ ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី

2023/05/15  ព័ត៌មាន

ការចាក់ថ្នាំបង្ការដើម្បីការពារខ្លួនអ្នក និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក!

2023/05/12  ព័ត៌មាន

ទិវាគិលានុបដ្ឋាកអន្តរជាតិ

2023/05/12  ព័ត៌មាន

សេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់អំពីការអភិវឌ្ឈរបស់កុមារ

2023/05/12  ព័ត៌មាន

ផ្នែកជំងឺក្រៅ និងមជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យសុខភាព

2023/05/06  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ ឧសភា សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ

2023/05/06  ព័ត៌មាន

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាអំពី “បែកសរសៃឈាមប៉ោងក្នុងខួរក្បាល”

2023/05/03  ព័ត៌មាន

ផ្នែកជំងឺក្រៅ និងមជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យសុខភាព

2023/05/02  ព័ត៌មាន

សេវាពិនិត្យរកភាពមិនប្រកតីក្នុងសុដន់ដោយគ្មានការឈឺចាប់

2023/04/29  ព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ដ្រសាន់រ៉ាយស៍សែនសុខ

2023/04/29  ព័ត៌មាន

ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រសាន់រ៉ាយស៍សែនសុខ

2023/04/29  ព័ត៌មាន

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់

2023/04/29  ព័ត៌មាន

ប្រឹក្សាយោបល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុន

2023/04/20  ព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ដ្រសាន់រ៉ាយស៍សែនសុខ

2023/04/13  ព័ត៌មាន

សួស្ដីឆ្នាំថ្មី

2023/04/13  ព័ត៌មាន

ការពិនិត្យសុខភាព និងពិគ្រោះយោបល់

2023/04/08  ព័ត៌មាន

ហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកត្រូវធ្វើការពិនិត្យភ្នែក?

2023/04/08  ព័ត៌មាន

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ សូមធ្វើការណែនាំសេវាកម្មព្យាបាលរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលវះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទ និង ជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដូចខាងក្រោម ៖

2023/04/06  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣ ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2023/04/06  ព័ត៌មាន

ពិនិត្យរកភាពមិនប្រក្រតីក្នុងសុដន់

2023/03/20  ព័ត៌មាន

កម្មវិធី មុនបើកដំណើរការរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ដ្រសាន់រ៉ាយស៍

2023/03/14  ព័ត៌មាន

តើអ្នកកំពុងមានបញ្ហាឈឺខ្នង ចុះខ្សោយនៃសាច់ដុំ ឬបញ្ហាបម្លាស់ទី និងបញ្ហាការគេងមែនទេ?

2023/03/11  ព័ត៌មាន

ការងារសប្បុរសធម៌ ផ្តល់ការពិនិត្យសុខភាពទូទៅ និងការពិនិត្យសុខភាពមាត់ធ្មេញដោយឥតគិតថ្លៃ

2023/03/09  ព័ត៌មាន

រីករាយសិទ្ធនារីអន្ដរជាតិ

2023/03/07  ព័ត៌មាន

តម្លៃកញ្ចប់វះកាត់ដោយការចោះ

2023/03/06  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2023/03/02  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2023/02/28  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2023/02/27  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2023/02/23  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2023/02/22  ព័ត៌មាន

ទិវាជាតិស្តីអំពីសុខភាពមាតា និងទារក

2023/02/22  ព័ត៌មាន

ផ្នែកសង្រ្គោះបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មជូនលោកអ្នក ២៤ម៉ោង។

2023/02/21  ព័ត៌មាន

តើអ្នកកំពុងមានបញ្ហាឈឺខ្នង ចុះខ្សោយនៃសាច់ដុំ ឬបញ្ហាបម្លាស់ទី និងបញ្ហាការគេងមែនទេ? បញ្ហាទាំងនេះអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺខួរក្បាល។

2023/02/18  ព័ត៌មាន

សូមអបអរសាទរចំពោះការសម្រាលបុត្រដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ!

2023/02/16  ព័ត៌មាន

សូមអបអរសាទរចំពោះការសម្រាលបុត្រដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ!

2023/02/13  ព័ត៌មាន

កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពគូស្នេហ៍

2023/02/13  ព័ត៌មាន

កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពបុរស

2023/02/13  ព័ត៌មាន

ពិនិត្យរកជំងឺមហារីកសុដន់ដោយគ្មានការឈឺចាប់មាននៅទីនេះ

2023/02/08  ព័ត៌មាន

វេជ្ជបណ្ឌិត កាតុ កេនស៊ឹកិ​ ឯកទេស​ វះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទ និង ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល

2023/02/03  ព័ត៌មាន

កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់គូស្នេហ៍

2023/02/02  ព័ត៌មាន

កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់បុរស

2023/01/25  ព័ត៌មាន

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីពី Pediatric Advanced Life Support (PALS)

2023/01/23  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរខួប ៥ឆ្នាំនៃការបើកដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ

2023/01/23  ព័ត៌មាន

វេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុនឯកទេសភ្នែក

2023/01/13  ព័ត៌មាន

ផ្ដល់ជូនថ្នាក់បង្រៀនពិសេសដោយឥតគិតថ្លៃអំពី “យូហ្គាមុនពេលសម្រាល” ជូនដល់អ្នកម្ដាយដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះ និង អ្នកម្ដាយដែលមានគម្រោងយកបុត្រ។

2023/01/09  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/12/31  ព័ត៌មាន

រីករាយបុណ្យចូលឆ្នាំសកល

2022/12/28  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/12/27  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/12/27  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣ ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2022/12/12  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/12/12  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/12/08  ព័ត៌មាន

ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ ទទួលបានចំណេះដឹង និងរង្វាន់! វេជ្ជ. អុីវ៉ៃ ខេនជិ ឯកទេសជំងឺកុមារ នឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលា ស្តីពីការថែទាំមាតា និងទារក នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអន ម៉ល សែនសុខ ស៊ីធី ជាន់ទី១ នាថ្ងៃទី ១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ចាប់ពីម៉ោង ២រសៀលតទៅ

2022/12/08  ព័ត៌មាន

ថ្នាក់បង្រៀនពិសេសដោយឥតគិតថ្លៃអំពី “ការរៀបចំសម្រាលបុត្រ”

2022/12/03  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2022/11/28  ព័ត៌មាន

សកម្មភាពបរិច្ចាគឈាមកាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ ២០២២​

2022/11/28  ព័ត៌មាន

ម្មវិធីសិក្ខាសាលា ស្តីពីការថែទាំមាតា និងទារក នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លភ្នំពេញ ជាន់ទី១ នាថ្ងៃទី ៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២

2022/11/26  ព័ត៌មាន

[តម្លៃពិសេស ១៧៦ដុល្លារ] កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពខួរក្បាល និងឆ្អឹងខ្នង

2022/11/14  ព័ត៌មាន

ចូលរួមបរិច្ចាគឈាមទាំងអស់គ្នា​ នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២

2022/11/14  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/11/14  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/11/12  ព័ត៌មាន

ទិវាជំងឺរលាកសួតពិភពលោក

2022/11/11  ព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី ៤០ និង ៤១ ចាប់ពីថ្ងៃ ១០ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញយើងខ្ញុំ បើកដំណើរការជាធម្មតា

2022/11/10  ព័ត៌មាន

វេជ្ជបណ្ឌិត ជប៉ុន ឯកទេសវះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទ និងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល

2022/11/05  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2022/11/05  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរព្រះរាជពិធី បុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក និង សំពះព្រះខែ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ដល់ថ្ងៃទី ៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២

2022/11/05  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ

2022/11/02  ព័ត៌មាន

ទិវាយល់ដឹងអំពីសុខភាពប្លោកនោម​​ ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ២០២២

2022/11/02  ព័ត៌មាន

លេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ២៦០១៥០-១៥១-១៥២-១៥៣ របស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ មិនអាចធ្វើការហៅចូលបានទេ

2022/11/01  ព័ត៌មាន

ទិវាយល់ដឹងអំពីជំងឺមហារីកលំពែង

2022/10/31  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរគម្រប់ខួបទី ១៨ ឆ្នាំនៃថ្ងៃឡើងគ្រងរាជ្យសម្បត្ដិរបស់ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេច ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

2022/10/21  ព័ត៌មាន

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ បានចុះហត្ថលេខាបន្តលើអនុស្សារណៈយោគយល់ ស្តីពីកិច្ចសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រ

2022/10/17  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/10/14  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/10/13  ព័ត៌មាន

ទិវានៃការមើលឃើញពិភពលោក ១៣ តុលា ២០២២

2022/10/13  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរគម្រប់ខួប ៦ឆ្នាំនៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2022/10/10  ព័ត៌មាន

ការការពារផលវិបាកបន្ទាប់ពីសម្រាលដោយការវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2022/10/10  ព័ត៌មាន

ថ្នាក់បង្រៀនពិសេសដោយឥតគិតថ្លៃអំពី “អាហារូបត្ថម្ភអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ”

2022/10/06  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ តុលា សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ

2022/10/06  ព័ត៌មាន

វេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុនឯកទេសភ្នែកនៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2022/09/28  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរ ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

2022/09/28  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរខួបនៃការបើកដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលសម្ភព និងរោគស្រ្តី

2022/09/20  ព័ត៌មាន

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ជប៉ុន ឯកទេសវះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទ និងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

2022/09/15  ព័ត៌មាន

អនុមោទនាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ “បិណ្ឌ ៥”

2022/09/14  ព័ត៌មាន

អនុមោទនាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ “បិណ្ឌ ៤”

2022/09/14  ព័ត៌មាន

ការបរិច្ចាគ​ សម្ភារប្រើប្រាស់មួយចំនួន និងបានបង្រៀនអំពីវិធីសាស្រ្តក្នុងការអនាម័យដៃ​ នៅសាលា PINK School​ និងសាលា SUNSHINE School

2022/09/13  ព័ត៌មាន

អនុមោទនាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ “បិណ្ឌ ២”

2022/09/13  ព័ត៌មាន

អនុមោទនាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ “បិណ្ឌ ៣”

2022/09/09  ព័ត៌មាន

ថ្នាក់បង្រៀនពិសេសដោយឥតគិតថ្លៃអំពី “អាហារូបត្ថម្ភអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ”

2022/09/07  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរទិវាព្យាបាលដោយចលនាអន្តរជាតិជាមួយមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2022/09/05  ព័ត៌មាន

ការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹង និង ជំនាញបន្ថែមដល់បុគ្គលិក ស្តីពី Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS)

2022/09/05  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/09/02  ព័ត៌មាន

កម្មវិធីសិក្ខាសាលា ស្តីពីការថែទាំមាតា និងទារក នៅផ្សារទំនើបអុីអន ២ ជាន់ទី១ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

2022/09/01  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគ សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ ប្រចាំខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

2022/08/30  ព័ត៌មាន

គិលានុបដ្ឋាកឯកទេសថែទាំអ្នកជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនៃមន្ទីរពេទ្យ​ជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2022/08/24  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/08/12  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី 

2022/08/12  ព័ត៌មាន

សកម្មភាព ក្នុងកម្មវិធីរត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិចក្រភពខ្មែរ

2022/08/12  ព័ត៌មាន

សកម្មភាព កម្មវិធីពិព័រណ៍សុខភាពនា នៅផ្សារទំនើបអុីអនសែនសុខ

2022/08/12  ព័ត៌មាន

ថ្នាក់បង្រៀនពិសេសដោយឥតគិតថ្លៃអំពី “ការវិវត្តន៍របស់ទារកក្នុងផ្ទៃ និងហានិភ័យអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ”

2022/08/06  ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តការណ៍រត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិចក្រភពខ្មែរ

2022/08/04  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/08/02  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/08/01  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ

2022/08/01  ព័ត៌មាន

រីករាយទិវាបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ ថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ៧​ ខែសីហា

2022/07/30  ព័ត៌មាន

វេជ្ជបណ្ឌិត ជប៉ុន ឯកទេសវះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទ និងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល

2022/07/28  ព័ត៌មាន

សកម្មភាព ការសម្អាតទីក្រុងឲ្យមានសោភ័ណ្ឌភាព និងអនាម័យ

2022/07/28  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគធ្វើការថ្ងៃអាទិត្យប្រចាំខែ សីហា សម្រាប់ផ្នែកសម្ភព និងរោគស្រ្តី

2022/07/28  ព័ត៌មាន

ទិវាជំងឺរលាកថ្លើមពិភពលោក

2022/07/28  ព័ត៌មាន

ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ​ ពិព័រណ៍សុខភាព​ស្តីពី មជ្ឈមណ្ឌលសម្ភព និង រោគស្រ្ដី

2022/07/27  ព័ត៌មាន

ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ​ ពិព័រណ៍សុខភាព​ស្តីពី មជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររ

2022/07/21  ព័ត៌មាន

ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ​ ពិព័រណ៍សុខភាព​ស្តីពី សេវាកម្មថែទាំអ្នកជំងឺតាមគេហដ្ឋាន និង ផ្នែកស្ដានីតិសម្បទារ

2022/07/21  ព័ត៌មាន

ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ​ ពិព័រណ៍សុខភាព​ស្តីពី មជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យសុខភាព និង មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះបន្ទាន់

2022/07/15  ព័ត៌មាន

ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ​ ពិព័រណ៍សុខភាព​ស្តីពី​ ការវះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទ និង ជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល

2022/07/15  ព័ត៌មាន

ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ​ ពិព័រណ៍សុខភាព​ស្តីពី​​​ សម្ភព និង​ រោគស្ត្រី

2022/07/13  ព័ត៌មាន

ថ្នាក់បង្រៀនពិសេសដោយឥតគិតថ្លៃអំពី “យូហ្គាមុនពេលសម្រាល”

2022/07/12  ព័ត៌មាន

ចូលរួមសិក្ខាសាលាដោយឥតគិតថ្លៃ នៅផ្សារទំនើបអុីអនសែនសុខ

2022/07/11  ព័ត៌មាន

Our deepest sympathy and condolences to Shinzo Abe

2022/07/07  ព័ត៌មាន

វេជ្ជបណ្ឌិត ជប៉ុន ឯកទេសវះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទ និងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល

2022/06/30  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ កក្កដា សម្រាប់មជ្ឈមណ្ធលជំងឺកុមារ

2022/06/27  ព័ត៌មាន

សូមអបអរសាទរសមាជិកថ្មីនៃគ្រួសារ បងប្រុស បងស្រី

2022/06/27  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគធ្វើការថ្ងៃអាទិត្យប្រចាំខែ កក្កដា សម្រាប់ផ្នែកសម្ភព និងរោគស្រ្តី

2022/06/23  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារនឹងឈប់សម្រាក នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

2022/06/23  ព័ត៌មាន

ហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកត្រូវធ្វើការពិនិត្យភ្នែក?

2022/06/23  ព័ត៌មាន

ថ្នាក់បង្រៀនសម្រាប់ម្ដាយដោយឥតគិតថ្លៃ ស្ដីអំពី “ការសម្រាលបុត្រ”

2022/06/23  ព័ត៌មាន

វេជ្ជបណ្ឌិត អូហ្សាគិ សូតៈ ឯកទេសផ្នែកវះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទ

2022/06/20  ព័ត៌មាន

[ព្រឹត្តិការណ៍កុមារ] ចំនួនចុះឈ្មោះមានកំណត់ ត្រឹមតែ១០នាក់ : តើអ្នកអាចដឹងអ្វីខ្លះពីភូព(លាមក)?

2022/06/20  ព័ត៌មាន

តោះចូលរួមជាមួយគ្នាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ “ទិវារត់ប្រណាំងភ្នំពេញអន្តរជាតិពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុង លើកទី១០”

2022/06/20  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ

2022/06/03  ព័ត៌មាន

ទិវាពិភពលោកគ្មានថ្នាំជក់

2022/06/03  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ មិថុនា

2022/06/03  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរទិវាកុមារ​អន្តរជាតិ

2022/06/03  ព័ត៌មាន

ថ្នាក់បង្រៀនពិសេសដោយឥតគិតថ្លៃអំពី “ការសម្រាលបុត្រ”

2022/06/03  ព័ត៌មាន

សកម្មភាព រួមគ្នាថែរក្សាទីក្រុងរបស់យើងឱ្យស្អាត និងស្រស់បំព្រង

2022/05/26  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/05/26  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគថ្ងៃ អាទិត្ប្រ ចាំខែ មិថុនា សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ភព និងរោគស្រ្តី

2022/05/09  ព័ត៌មាន

ចូលរួមការសម្អាតតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេជ្រោយចង្វា លើដងផ្លូវទន្លេសាប

2022/05/05  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់ផ្នែកជំងឺកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2022/05/02  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/05/02  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/05/02  ព័ត៌មាន

កម្មវិធី Leadership in Family​ នៅ SCIA

2022/05/02  ព័ត៌មាន

ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ

2022/05/02  ព័ត៌មាន

ថ្នាក់បង្រៀនពិសេសដោយឥតគិតថ្លៃអំពី “ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដាយ”

2022/04/30  ព័ត៌មាន

ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា ក្រុមនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត

2022/04/30  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី 

2022/04/30  ព័ត៌មាន

វេជ្ជបណ្ធិត យ៉ាម៉ាដាក់ ស៊ឹស៊ឹមុឹឯកទេសផ្នែកព្យាបាលប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ

2022/04/30  ព័ត៌មាន

សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនឱសថដល់គេហដ្ឋាន

2022/04/25  ព័ត៌មាន

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញសូមណែនាំអំពី Angel Memory

2022/04/25  ព័ត៌មាន

វេជ្ជបណ្ធិត អ៊ីវ៉ៃ ខេនជិ ឯកទេសផ្នែកជំងឺកុមារ

2022/04/21  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/04/21  ព័ត៌មាន

ថ្នាក់បង្រៀន ការត្រៀមខ្លួនមុនពេលសម្រាល និងការរៀបចំសម្ភារមុនពេលសម្រាល

2022/04/18  ព័ត៌មាន

កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពហូលីស្ទីកផ្លើស

2022/04/08  ព័ត៌មាន

ទិវាសុខភាពពិភពលោក

2022/04/06  ព័ត៌មាន

ថ្នាក់បង្រៀនដោយឥតគិតថ្លៃអំពី “ការត្រៀមខ្លួនមុនពេលសម្រាល និងការរៀបចំសម្ភារមុនពេលសម្រាល”

2022/04/06  ព័ត៌មាន

ថ្នាំបង្ការជំងឺរលាកសួត (PCV13)

2022/04/04  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ មេសា សម្រាប់ផ្នែកជំងឺកុមារ

2022/04/04  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/04/04  ព័ត៌មាន

ទិវានៃការយល់ដឹងអំពីជំងឺអូរទីស្សឹមពិភពលោក

2022/03/24  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/03/24  ព័ត៌មាន

ថ្នាក់បង្រៀនសម្រាប់ម្ដាយអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ

2022/03/24  ព័ត៌មាន

ទិវាពិភពលោកកម្ចាត់ជំងឺរបេង

2022/03/21  ព័ត៌មាន

ទិវាជំងឺដោនស៊ីនដ្រូមពិភពលោក

2022/03/16  ព័ត៌មាន

ទិវាទឹកដក់ក្នុងភ្នែកពិភពលោក

2022/03/09  ព័ត៌មាន

កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពភ្នែក

2022/03/07  ព័ត៌មាន

ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញរបស់លោកអ្នកតាមរយៈអនឡាញ

2022/03/07  ព័ត៌មាន

កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់ស្រ្ដី

2022/03/07  ព័ត៌មាន

កញ្ចប់ពិនិត្យផ្ចៃពោះ និង​ សម្រាលបុត្រនៅមន្ទីពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2022/03/02  ព័ត៌មាន

សេវាកម្មការស្តារកាយនិតិសម្បទាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

2022/03/02  ព័ត៌មាន

សូមអបអរសាទរសមាជិកថ្មីនៃគ្រួសារ

2022/02/24  ព័ត៌មាន

ការលូតលាស់របស់ទារកក្នុងផ្ទៃ

2022/02/24  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរ ទិវាជាតិសុខភាពមាតា និង ទារក

2022/02/24  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/02/14  ព័ត៌មាន

សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូប

2022/02/14  ព័ត៌មាន

សូមអបអរសាទរសមាជិកថ្មីនៃគ្រួសារ

2022/02/14  ព័ត៌មាន

សិទ្ធិទទួលបានសុខភាពល្អ

2022/02/14  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី 

2022/02/14  ព័ត៌មាន

ពិនិត្យមើលមហារីកពេញមួយដងខ្លួនតាមរយះបច្ចេកទេសទំនើប DWIBS

2022/02/08  ព័ត៌មាន

កញ្ចប់ពិនិត្យរកជំងឺមហារីក

2022/02/07  ព័ត៌មាន

ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺមហារីក

2022/02/07  ព័ត៌មាន

ការលូតលាស់របស់ទារកក្នុងផ្ទៃ

2022/02/07  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគធ្វើការនៅថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់ផ្នែកជំងឺកុមារ

2022/02/07  ព័ត៌មាន

សូមអបអរសាទរសមាជិកថ្មីនៃគ្រួសារ

2022/02/02  ព័ត៌មាន

ហេតុអ្វីបានជាបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការការពារ?

2022/01/29  ព័ត៌មាន

ការទៅពិនិត្យសុខភាពផ្ទៃពោះ និងសម្រាលបុត្រនៅក្រៅប្រទេស

2022/01/21  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរខួបនៃការបើកដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ

2022/01/20  ព័ត៌មាន

កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពពីការលូតលាស់របស់កុមារ

2022/01/20  ព័ត៌មាន

ការពារសុខមាលភាពបុត្រធីតាលោកអ្នក

2022/01/06  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2022/01/06  ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន ដាយ អិឈិ ឡាយហ្វ៍ រួមទាំងដៃគូសហការ ក្រុមហ៊ុន អៃគិន ហ្វាម៉ា (ខេមបូឌា) និងក្រុមហ៊ុន ថៃហូហ្វាម៉ាស៊ីធីខល ចំកាត់

2022/01/06  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់ផ្នែកជំងឺកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2022/01/06  ព័ត៌មាន

ជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នក គឺអញ្ជើញមកទទួលការប្រឹក្សាយោបល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេសភ្នែកជប៉ុន

2022/01/06  ព័ត៌មាន

ថ្នាក់បង្រៀនពិសេសសម្រាប់ម្ដាយដែលមានផ្ទៃពោះ

2022/01/06  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ៧ មករា ១៩៧៩ -២០២២

2021/12/21  ព័ត៌មាន

សូមអបអរសាទរសមាជិកថ្មីនៃគ្រួសារ បងប្រុស បងស្

2021/12/16  ព័ត៌មាន

ការយាងចូលទិវង្គត របស់សម្ដេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណប្ញទ្ធិ នាថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

2021/12/04  ព័ត៌មាន

“ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍” រួមគ្នាបញ្ឈប់មេរោគអេដស៍ (CDC)

2021/12/02  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់ផ្នែកជំងឺកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2021/12/02  ព័ត៌មាន

កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់គូស្នេហ៍

2021/11/26  ព័ត៌មាន

រីករាយទិវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺទឹកនោមផ្អែម១៤ វិច្ឆិកា ២០២១

2021/11/26  ព័ត៌មាន

កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់បុរស

2021/11/13  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ

2021/11/13  ព័ត៌មាន

តោះមកចាក់ថ្នាំបង្ការ HPV ទាំងអស់គ្នា​ (Gardasil-9)

2021/11/13  ព័ត៌មាន

ថ្នាំបង្ការ ជំងឺខាន់ស្លាក់ ជំងឺតេតាណូស ជំងឺក្អកមាន់

2021/11/05  ព័ត៌មាន

កញ្ចប់ពិនិត្យជំងឺមហារីកស្បូន

2021/11/05  ព័ត៌មាន

ចូលរួមអបអរសាទរគម្រប់ខួប ៥ឆ្នាំជាមួយយើងខ្ញុំ!

2021/11/05  ព័ត៌មាន

ការយល់ដឹងជំងឺមហារីកសុដន់

2021/11/05  ព័ត៌មាន

តើរ៉ូតាវីរុសគឺជាអ្វី?

2021/11/05  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់ផ្នែកកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2021/10/28  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរគម្រប់ខួបទី ១៧ ឆ្នាំនៃថ្ងៃឡេីងគ្រងរាជ្យសម្បត្ដិរបស់ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេច ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម​ សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា

2021/10/14  ព័ត៌មាន

ព្រះរាជពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធគម្រប់ខួប ៩ឆ្នាំ នៃការយាងសោយព្រះទិវង្គត នៃព្រះបរមរតនកោដ្ឋ ព្រះមហាវីរក្សត្រជាតិខ្មែរ ព្រះបាទ សម្តេច ព្រះនរោត្តម សីហនុ

2021/10/11  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

2021/10/11  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១ ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់ផ្នែកកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2021/09/23  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរ ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

2021/09/06  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់ផ្នែកកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2021/09/06  ព័ត៌មាន

សេវាកម្មចាក់ថ្នាំបង្ការជូនដល់គេហដ្ឋាន

2021/08/24  ព័ត៌មាន

[ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅថ្ងៃទី ២៤​ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១] ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ ០២៣ ២៦០១៥០-១៥១-១៥២-១៥៣-១៥៤ របស់មន្ទីរពេទ្យពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ បានដំណើរការវិញហើយ

2021/08/23  ព័ត៌មាន

លេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ២៦០១៥០-១៥១-១៥២-១៥៣ របស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ មិនអាចធ្វើការហៅចូលបានទេ

2021/08/20  ព័ត៌មាន

ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ ០២៣ ២៦០១៥០-១៥១-១៥២-១៥៣ របស់មន្ទីរពេទ្យពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ បានដំណើរការវិញហើយ

2021/08/19  ព័ត៌មាន

សូមជម្រាបជូនថាលេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ២៦០១៥០-១៥១-១៥២-១៥៣ របស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ មិនអាចធ្វើការហៅចូលបានទេ

2021/08/10  ព័ត៌មាន

ថ្នាំបង្ការ HPV (Gardasil-9)

2021/08/05  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី!

2021/08/05  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់ផ្នែកកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2021/08/05  ព័ត៌មាន

សូមអបអរសាទរសមាជិកថ្មីនៃគ្រួសារ បងប្រុស បងស្រី

2021/08/05  ព័ត៌មាន

សេវាដឹកជញ្ជូនឱសថដល់គេហដ្ឋាន

2021/08/02  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2021/08/02  ព័ត៌មាន

ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព

2021/07/29  ព័ត៌មាន

ជំងឺថ្លើមមិនអាចរង់ចាំ​ - ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរលាកថ្លើម

2021/07/15  ព័ត៌មាន

ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព

2021/07/13  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី! 

2021/07/10  ព័ត៌មាន

សេចក្ដីជូនដំណឹង

2021/07/05  ព័ត៌មាន

ជូនចំពោះអតិថិជនទាំងអស់ជាទីមេត្រី!

2021/07/05  ព័ត៌មាន

សូមអបអរសារទសមាជិកថ្មីនៃគ្រួសារ បងប្រុស បងស្

2021/07/05  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់ផ្នែកកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2021/07/01  ព័ត៌មាន

ចែកជូនជែលសម្លាប់មេរោគដោយមិនគិតថ្លៃ

2021/06/25  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2021/06/25  ព័ត៌មាន

អំពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំងអស់ ដែលបានចូលរួមសហការកន្លងមកនៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2021/06/19  ព័ត៌មាន

មន្ទីរពទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍បានចូលរួម “ទិវាបរិច្ចាគឈាមពិភពលោក”

2021/06/19  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរ ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្ដមមុនិនាថ សីហនុ ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ យាងចូល ៨៦ ព្រះវស្សា

2021/06/12  ព័ត៌មាន

សូមអបអរសារទសមាជិកថ្មីនៃគ្រួសារ

2021/06/12  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2021/06/10  ព័ត៌មាន

ថ្ងៃដែលលោកប៉ា និង អ្នកម៉ាក់រង់ចាំបានមកដល់ហើយ

2021/06/10  ព័ត៌មាន

ការពារគ្រួសាររបស់លោកអ្នកពីជំងឺរលាកសួត និង រលាកស្រោមខួរ ដោយចាក់ថ្នាំបង្ការនៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2021/06/08  ព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យសុខភាពទូទៅ

2021/06/08  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2021/06/07  ព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាល និងវះកាត់សរីរាង្គរំលាយអាហាររបស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2021/06/05  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2021/06/05  ព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះបន្ទាន់

2021/06/02  ព័ត៌មាន

អបអរសារទរ ទិវាកុមារអន្ដរជាតិ

2021/06/02  ព័ត៌មាន

ស្តារកាយនីតិសម្បទា

2021/06/02  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគធ្វើការនៅថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១

2021/05/27  ព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ

2021/05/25  ព័ត៌មាន

ប្រូម៉ូសិនថ្នាំបង្ការតេតាណូស

2021/05/25  ព័ត៌មាន

ការអនុវត្ដន៍នូវវិធានការពារ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ របស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2021/05/24  ព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺទូទៅ

2021/05/15  ព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលវះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទ និង ជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលរបស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2021/05/15  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរ ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី គម្រប់ ៦៩ ព្រះវស្សា

2021/05/10  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគធ្វើការនៅថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ

2021/05/08  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី!

2021/05/08  ព័ត៌មាន

ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតតាមរយៈអនឡាញ

2021/05/08  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2021/05/03  ព័ត៌មាន

អបអរសារទរ ព្រះរាជពីធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល

2021/05/03  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរ ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ

2021/04/29  ព័ត៌មាន

បទសម្ភាសរវាងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ិច វិច្ឆិកា និង IMATOKU MEDIC

2021/04/29  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី! 

2021/04/27  ព័ត៌មាន

សូមអនុមោទនាពិធីបុណ្យ វិសាខបូជា

2021/04/27  ព័ត៌មាន

សេវាកម្មណាត់ជួប និង ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតតាមរយៈអនឡាញ (Zoom ឬ Telegram)

2021/04/24  ព័ត៌មាន

ការពិគ្រោះយោបល់ឥតគិតថ្លៃតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសម្រាប់អ្នកដែលបានទិញកញ្ចប់មុនពេលសម្រាលនិងកញ្ចប់សម្រាលបុត្រ

2021/04/24  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី! 

2021/04/22  ព័ត៌មាន

ប្តូរម៉ោងបើកដំណើរការជំងឺក្រៅបណ្តោះអាសន្ន

2021/04/22  ព័ត៌មាន

[សេចក្ដីប្រកាសជាថ្មី] សេវាកម្មណាត់ជួប និង ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតតាមរយៈអនឡាញ (Zoom ឬ Telegram)

2021/04/22  ព័ត៌មាន

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ

2021/04/19  ព័ត៌មាន

សេចក្ដីជូនដំណឹងពីថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

2021/04/19  ព័ត៌មាន

សេចក្ដីជូនដំណឹង

2021/04/09  ព័ត៌មាន

កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពលើអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីត មហារីក និង ថ្លើម

2021/04/08  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី!

2021/04/08  ព័ត៌មាន

ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតតាមរយៈអនឡាញ

2021/04/08  ព័ត៌មាន

<<ការចាក់ផ្សាយខ្លឹមសារសង្ខេបនៃវីដេអូឯកសារពិសេសស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ជប៉ុន>>

2021/04/08  ព័ត៌មាន

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយន៍ភ្នំពេញ Telegram Channel

2021/04/02  ព័ត៌មាន

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

2021/04/02  ព័ត៌មាន

សេចក្ដីណែនាំ

2021/04/02  ព័ត៌មាន

សេចក្ដីជូនដំណឹង

2021/04/02  ព័ត៌មាន

សេចក្ដីបំភ្លឺលើការផ្សាយរបស់ហ្វេសប៊ុកផេកស្ដីពីការរៀបរាប់ពីកូនស្រីរបស់អ្នកជំងឺមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ ១៩ ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី ៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០២១

2021/04/01  ព័ត៌មាន

សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនថ្នាំដល់គេហដ្ឋាន

2021/03/30  ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីតម្លៃបន្ថែមលើសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យការពារជំងឺឆ្លង (PPE)

2021/03/23  ព័ត៌មាន

កញ្ចប់ថ្នាំបង្ការទារក

2021/03/23  ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី

2021/03/11  ព័ត៌មាន

Re-announcement

2021/03/09  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារីអន្ដរជាតិ ៨ មីនា ២០២១

2021/03/09  ព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលទាំងប្រាំពីរ របស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2021/02/25  ព័ត៌មាន

តេស្តប្រតិកម្ម(អាឡែរហ្សី)

2021/02/19  ព័ត៌មាន

Family Lifestyle

2021/02/18  ព័ត៌មាន

កម្មវិធី FAMILY LIFESTYLE នៅ អ៊ីអន ម៉ល ភ្នំពេញ

2021/02/02  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់ផ្នែកកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2021/01/28  ព័ត៌មាន

ព័ត៌មានលម្អិតអំពី មជ្ឈមណ្ឌល សម្ភព និង រោគស្រ្ដី នៅលើគេហទំព័ររបស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍

2021/01/18  ព័ត៌មាន

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការធានារ៉ាប់រង ២០២១

2021/01/14  ព័ត៌មាន

ជំងឺបាតភ្នែកបណ្តាលមកពីជំងឺទឹកនោមផ្អែម

2021/01/14  ព័ត៌មាន

ពិព័រណ៍សុខភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់ស្ថានទូតអាមេរិក៖ សុខភាពធម្មតាថ្មី!

2021/01/06  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ​​ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក​បុណ្យ​ជាតិ​សម្រាប់​ផ្នែក​កុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2020/12/31  ព័ត៌មាន

រីករាយបុណ្យចូលឆ្នាំសកល ២០២១

2020/12/25  ព័ត៌មាន

ការពិគ្រោះយោបល់តាមអនឡាញជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុនឯកទេសភ្នែក

2020/12/12  ព័ត៌មាន

តើអ្នកដឹងទេថាមានចំនុចផ្នែកអ្វីខ្លះដែលមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៏ សម្រាប់ការពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនពេលសម្រាល?

2020/12/07  ព័ត៌មាន

សម្រង់ពាក្យប្រចាំសប្តាហ៏​ -​ «សេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសប្បុរសប្រចាំថ្ងៃគឺជាផ្លូវទៅកាន់ជីវិតរីករាយ

2020/12/03  ព័ត៌មាន

រីករាយសប្ដាហ៍នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងផ្ដាសសាយធំ

2020/11/28  ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹងនៃបញ្ហាប្រព័ន្ធសើវើ

2020/11/28  ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការដំណើរការឡើងវិញនៃប្រព័ន្ធសេវើ

2020/11/26  ព័ត៌មាន

"ការត្រៀមសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់សុវត្ថិភាពអ្នករាល់គ្នា"

2020/11/12  ព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៍មានសាជាថ្មី

2020/11/10  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរ ខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី ៦៧ នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩ វិច្ឆិកា ២០២០

2020/11/07  ព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលរោគស្រ្តី (ចាប់បើកហើយ) នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៏ភ្នំពេញ

2020/11/07  ព័ត៌មាន

សិក្ខាសាលាពេលយប់៖ ការត្រួតពិនិត្យផ្នែកខាងក្រៅចំពោះអ្នកជំងឺក្រោយដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល

2020/11/06  ព័ត៌មាន

យុទ្ធនាការផ្តល់ឈាម ២០២០

2020/11/03  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរគម្រប់ខួបទី ១៦ឆ្នាំនៃថ្ងៃឡេីងគ្រងរាជ្យសម្បត្ដិរបស់ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេច ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម​ សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា។

2020/11/03  ព័ត៌មាន

អបអរសារទរព្រះរាជពិធី បុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប សំពះព្រះខែ អកអំបុក

2020/10/27  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ​​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក​បុណ្យ​ជាតិ​សម្រាប់​ផ្នែក​កុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2020/10/22  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគពិគ្រោះជំងឺក្រៅផ្នែកសម្ភព និងរោគស្ត្រីសម្រាប់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

2020/10/12  ព័ត៌មាន

ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកសម្ភពនៅថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

2020/10/10  ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹងទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរកាលវិភាគសម្រាប់ការពិគ្រោះជំងឺក្រៅផ្នែករោគស្ត្រីក្នុងខែតុលា

2020/10/02  ព័ត៌មាន

កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពស្រ្តី

2020/10/02  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ​​ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក​បុណ្យ​ជាតិ​សម្រាប់​ផ្នែក​កុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2020/09/29  ព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលរោគស្រ្តី (ចាប់បើកហើយ)

2020/09/21  ព័ត៌មាន

ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែករោគស្ត្រី (ក្រៅពីការពិនិត្យសុខភាពទូទៅ)

2020/09/15  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

2020/09/14  ព័ត៌មាន

សេវាកម្មរោគស្រ្តីនឹងបើកដំណើរការនៅថ្ងៃទី​២៨ កញ្ញា ២០២០

2020/09/10  ព័ត៌មាន

ខែកញ្ញាជាខែយល់ដឹងអំពីរោគស្ត្រី

2020/09/08  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ​​ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក​បុណ្យ​ជាតិ​សម្រាប់​ផ្នែក​កុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2020/09/04  ព័ត៌មាន

ខែកញ្ញា ជាខែយល់ដឹងអំពីរោគស្រ្តី

2020/08/24  ព័ត៌មាន

ពន្លឺរះឡើងនៅពេលដែលយើងឱ្យឥរិយាបថវិជ្ជមានរបស់យើងភ្លឺឡើង

2020/08/13  ព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនជាតិខ្មែរទើបមកពីបរទេស

2020/08/07  ព័ត៌មាន

ទិវាបំបៅដោះកូន

2020/08/06  ព័ត៌មាន

ថ្ងៃទី៦ បង្កើនទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទរវាងម្តាយ និងទារក

2020/08/06  ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង សងថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

2020/08/04  ព័ត៌មាន

ថ្ងៃទី៤: មានផ្ទុកប្រព័ន្ធភាពសុំាដែលការពារទារកពីជំងឺផ្សេងៗ

2020/08/04  ព័ត៌មាន

ថ្ងៃទី៥​: មិនចំណាយថវិកា អាចបំបៅកូនបានគ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់ពេលវេលា

2020/08/03  ព័ត៌មាន

ថ្ងៃទី១: ជួយដុតបំផ្លាញ ៥០០​ កាឡូរីក្នុង១ថ្ងៃ!

2020/08/03  ព័ត៌មាន

ថ្ងៃទី២: ទទួលបានបរិមាណអាហាររូបត្ថម្ភត្រឹមត្រូវ!

2020/08/03  ព័ត៌មាន

ថ្ងៃទី៣: កាត់បន្ថយអត្រានៃជំងឺមហារីកសុដន់និងមហារីកក្រពេញអូវែ

2020/07/30  ព័ត៌មាន

រីករាយទិវាបំបៅដោះកូន ថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី ៧ សីហា​ ២០២០

2020/07/28  ព័ត៌មាន

ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា ទិវាជំងឺរលាកថ្លើម

2020/07/21  ព័ត៌មាន

តើខ្ញុំអាចរកការប្រឹក្សានិងការព្យាបាលអំពីជំងឺថ្លើមនៅកន្លែងណា?

2020/07/20  ព័ត៌មាន

"ផ្កាគឺដូចជាមិត្តភក្តិ; ពួកវានាំមកនូវពណ៌ដល់ពិភពលោករបស់អ្នក"

2020/07/20  ព័ត៌មាន

ការបង្រៀនតាមអ៊ីនធើណេតត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនិស្សិតថែទាំនៅមហាវិទ្យាល័យគិលានុបដ្ឋាយិកា Nagano

2020/07/17  ព័ត៌មាន

ការស្ទង់មតិសម្រាប់អ្នកជំងឺក្នុងកំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃទី ១៧ ដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែសីហា

2020/07/15  ព័ត៌មាន

តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីថែរក្សា ថ្លើម ឲ្យមានសុខភាពល្អជៀសវាងជំងឺទាំងឡាយ?

2020/07/09  ព័ត៌មាន

និមិត្តសញ្ញា៖គ្រីសាន់ធូម

2020/07/02  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ​​ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក​បុណ្យ​ជាតិ​សម្រាប់​ផ្នែក​កុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

2020/06/23  ព័ត៌មាន

សេវាកម្មថែទាំ មាតា និងទារក ក្រោយសម្រាល ដល់គេហដ្ឋាន

2020/06/22  ព័ត៌មាន

“បញ្ហាប្រឈមគឺជាអ្វីដែលធ្វើអោយជីវិតគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ ការយកឈ្នះពួកគេគឺជាអ្វីដែលធ្វើអោយជីវិតមានអត្ថន័យ” -ជេ.ម៉ារី

2020/06/19  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរ ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្ដម មុនិនាថ សីហនុ ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ គម្រប់ ៨៤ ព្រះវស្សា

2020/06/15  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរទិវា បរិច្ចាគឈាមពិភពលោក ១៤ មិថុនា ២០២០

2020/06/15  ព័ត៌មាន

សិក្ខាសិលាអនឡាញ​ - ការព្យាករណ៍ពីការប្រសើរឡើងវិញនៃមុខងារចលនា និងការកំណត់គោលដៅសម្រាប់អ្នកជម្ងឺក្រោយដាច់ឬស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាល

2020/06/11  ព័ត៌មាន

វគ្គសិក្សាអប្សរាទី ៣ ស្តីពីវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ

2020/06/04  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែ​​ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក​បុណ្យ​ជាតិ​សម្រាប់​ផ្នែក​កុមារ

2020/06/01  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរទិវាកុមារអន្ដរជាតិ

2020/05/29  ព័ត៌មាន

និមិត្តរូបនៃផ្កាហាយដ្រេនចាពណ៌ខៀវ

2020/05/23  ព័ត៌មាន

និមិត្តរូបនៃផ្កាហ្គឺរបេរ៉ាដាយស៊ីពណ៌ក្រហម

2020/05/22  ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបរិច្ចាកឈាម

2020/05/16  ព័ត៌មាន

និមិត្តរូបនៃផ្កាឈូករ័ត្ន

2020/05/15  ព័ត៌មាន

អបអរសាទរ ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី គម្រប់ ៦៨ ព្រះវស្សា

2020/05/15  ព័ត៌មាន

សូមអរគុណដល់គិលានុប្បដ្ឋាយិកាទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះអ្នកជំងឺរបស់យើង

2020/05/12  ព័ត៌មាន

គ្រប់បុប្ផាទាំងអស់សុទ្ធតែរីកទៅតាមពេលវេលារបស់វា

2020/05/09  ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបរិច្ចាកឈាម

2020/05/04  ព័ត៌មាន

ការសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺតាមរយៈអនឡាញ

2020/05/02  ព័ត៌មាន

អ្នកមានលទ្ធភាពទទួលបានសុខភាពល្អនិងសេចក្តីសុខនៃជីវិតរបស់អ្នក

2020/04/30  ព័ត៌មាន

ការពារជំងឺផ្តាសាយធំដោយការចាក់វ៉ាក់សាំង

2020/04/30  ព័ត៌មាន

កាលវិភាគប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ និងថ្ងៃអាទិត្យនៅផ្នែកកុមារ របស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ!

2020/04/24  ព័ត៌មាន

ចែករំលែកអំណោយដ៏ស្រស់ស្អាតនេះពីធម្មជាតិដែលធ្វើឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានភាពវិជ្ជមាន!

2020/04/24  ព័ត៌មាន

ការផ្ដល់ជូនពិសេសសម្រាប់ប័ណ្ណសមាជិក មាស និងប្រាក់ លើសេវាកម្មចាក់ថ្នាំបង្ការដល់គេហដ្ឋានលោក-អ្នក

2020/04/20  ព័ត៌មាន

ថ្នាំបង្ការជូនដល់គេហដ្ឋាន

2020/04/17  ព័ត៌មាន

យើងតែងតែសម្អាតជាប្រចាំ ដើម្បីសុវត្ថិភាព បុគ្គលិក និងអ្នកជំងឺ

2020/04/17  ព័ត៌មាន

របាំងកញ្ចក់ការពារ ដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺ និងបុគ្គលិក

2020/04/11  ព័ត៌មាន

ការបរិច្ចាគថ្នាំពីមន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ាយជប៉ុនដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ

2020/04/11  ព័ត៌មាន

សួស្តីឆ្នាំថ្មី ២០២០

2020/04/09  ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹងថ្ងៃធ្វើការក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរ

2020/04/03  ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីវិធានការណ៍ប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន (COVID-១៩)

2020/04/03  ព័ត៌មាន

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៏ភ្នំពេញ ពុំមានសេវាកម្មពិនិត្យរកមើលមេរោគរលាកសួតប្រភេទថ្មី (កូវីដ ១៩) និងការព្យាបាល

2020/04/03  ព័ត៌មាន

រក្សាគម្លាត ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លង កូវីដ១៩ នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៏ភ្នំពេញ

2020/02/18  ព័ត៌មាន

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៏គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏វិស័យថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តនៅកម្ពុជា